TÝMOVÝ ROZVOJ

NEBOJTE SE ZEPTAT

METODA 360°

Metoda 360 je zpětnovazební dotazníkový průzkum zaměřený na zhodnocení řídících, komunikačních a osobnostních kompetencí vybraného klíčového pracovníka. Analyzují se shody a rozdíly v odpovědích z různých skupin respondentů (kolegové, nadřízení, podřízení) a v odpovědích samotné posuzované osoby (sebereflexe). Výsledky jsou s fokusní osobou diskutovány a využity pro nastavení plánu dalšího profesního rozvoje.

Jak probíhá příprava a realizace průzkumu M 360?

 

  • Určení fokusní skupiny (osoby, pro něž bude zpětná vazba M360 realizována).
  • Design dotazníku (výběr hodnocených kompetencí, formulace otázek a variant odpovědí).
  • Vytvoření elektronického prostředí pro správu průzkumu.
  • Realizace informační kampaně směrem k fokusní skupině a respondentům.
  • Fáze sběru dat a organizačně-technická podpora respondentům.
  • Analýza dat a vytvoření výstupní elektronické databáze pro zadavatele (umožňuje další vlastní uživatelské analýzy).
  • Vytvoření výstupní zprávy s interpretacemi výsledků.
  • Individuální rozhovory konzultanta s fokusními osobami, interpretace výsledků a nastavení osobního rozvojového plánu.

 

relevantní otázky

diskrétnost zpracování

důvěra respondentů

motivace hodnocených